Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov glede obdelave osebnih podatkov, zbranih z videonadzornim sistemom

Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in v skladu s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22, v nadaljevanju: ZVOP-2) vas obveščamo, da se na območju proizvodno-poslovnih prostorov družbe Tiskarna Novo mesto, d.o.o., to je na lokaciji Vavpotičeva ulica 19, 8000 Novo mesto, izvaja videonadzor.

PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Tiskarna Novo mesto, d.o.o.
Vavpotičeva ulica 19
8000 Novo mesto
Matična številka: 5015286000
Davčna številka: SI42889057
Telefonska številka: +386 7 391 71 00
e-naslov: info@t-nm.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV (DPO)

V skladu s 37. členom Splošne uredbe pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) nismo imenovali.
Če imate kakršna koli vprašanja s področja obdelave vaših osebnih podatkov, nam pišite na e-naslov: info@t-nm.si.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Nameni obdelave osebnih podatkov, zbranih z videonadzornim sistemom, so:

 1. - zagotavljanje varnosti ljudi,
 2. - zagotavljanje varnosti premoženja družbe, to je varovanje nepremičnin, premičnin in opreme družbe,
 3. - zagotavljanje nadzora nad vstopom v službene oziroma poslovne prostore družbe in izstopom iz njih,
 4. - nadzor nad dostopom nepooblaščenih oseb,
 5. - nadzor nad opremo večje vrednosti, ki je lahko podvržena vandalizmu,
 6. - varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
 7. - odkrivanje oziroma preprečevanje nastanka poškodb,
 8. - pomoč pri obravnavi in reševanju incidenčnih oziroma izrednih dogodkov,
 9. - uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma nasprotovanje le-tem v primeru poškodovanja premoženja v lasti družbe.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe, prvi odstavek 77. in prvi odstavek 78. člena ZVOP-2, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Tiskarni Novo mesto, d.o.o. ter Pravilnik o izvajanju videonadzora v Tiskarni Novo mesto, d.o.o.

OBRAZLOŽITEV ZAKONITIH INTERESOV

Videonadzor je potreben zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec. Na območju ter v proizvodno-poslovnih prostorih družbe se dnevno giblje večje število ljudi, kar predstavlja tveganje za konflikte med njimi. Poleg tega Tiskarna Novo mesto, d.o.o. razpolaga s premoženjem velike vrednosti, s poškodovanjem ali odtujitvijo katerega bi se družbi naredila nepopravljiva škoda. V prostorih družbe se hrani poslovna dokumentacija, ki ne sme biti dostopna nepooblaščenim osebam. Poleg tega proizvodno-poslovni prostori družbe stojijo na odmaknjenem območju, kjer je v času izven poslovnega časa družbe le malo mimoidočih. Proizvodno-poslovni prostori družbe so arhitekturno zelo razvejani, kar vpliva na preglednost prisotnosti delavcev v stavbi, česar ni mogoče nadzirati z manjšim številom kamer. Kamere so nameščene le na lokacijah, kjer je možnost nepooblaščenega vstopa verjetnejša. Skladno z načelom sorazmernosti je Tiskarna Novo mesto, d.o.o. ocenila, da nad zakonitimi interesi družbe ne prevladajo interesi oziroma temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, saj iz tega naslova družba zagotavlja varnost ljudi in premoženja, nadzor vstopa in izstopa, varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti, uveljavljanje/nasprotovanje morebitnim pravnim zahtevkom, preprečevanje in preiskovanje protipravnih dejanj ter dokazovanje nezakonitih posegov.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki osebnih podatkov, zbranih z videonadzornim sistemom, so:

 1. - odgovorna oseba upravljavca in od njega pooblaščene osebe za izvajanje videonadzora,
 2. - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (sodišča, policija…) ali pogodbenem razmerju.

Dostop do videonadzornega sistema je omogočen zgolj odgovorni osebi upravljavca in od njega pooblaščenim osebam za izvajanje videonadzora.

ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV

Pri izvajanju videonadzora nastaja zbirka osebnih podatkov, ki vsebuje:

 1. - posnetek posameznika (slika) brez glasu in generalij,
 2. - lokacijo in datum posnetka,
 3. - čas vstopa in izstopa oziroma gibanja v videonadzorovanem območju.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV, ZBRANIH Z VIDEONADZORNIM SISTEMOM

Posnetki videonadzora se, ob upoštevanju načel iz 5. člena Splošne uredbe in 76. člena ZVOP-2, hranijo največ 6 mescev od nastanka posnetka, nato pa se samodejno brišejo oziroma prepisujejo. Snemalnik je nastavljen tako, da se po zapolnitvi prostora na snemalniku (pomnilnika), posnetki presnamejo, najkasneje pa se presnemavanje začne po omenjenem roku 6 mesecev. Če se pomnilnik zapolni pred tem rokom, se tudi posnetki presnamejo pred tem rokom. Pri presnemavanju se posnetki dokončno in trajno izbrišejo ter se na ta način trajno uničijo.
Upravljavec videonadzornega sistema za vsak vpogled ali uporabo posnetkov zagotovi možnost naknadnega ugotavljanja, kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni, ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi. Ti podatki se glede na 22. člen ZVOP-2 lahko hranijo dve leti po koncu leta, ko so nastali, če drug zakon ne določa drugače. Rok hrambe ne velja za posnetke, ki se kopirajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. v primeru varnostnega incidenta ali škodnega dogodka). Kopije takšnih posnetkov se hranijo toliko časa, dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni, v primeru, ko do takšnih postopkov ne pride, pa največ do roka, ko takšni zahtevki zastarajo.

UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKOV

Kot posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera, imate pravico s pisno zahtevo, poslano na naš naslov (Tiskarna Novo mesto, d.o.o., Vavpotičeva ulica 19, 8000 Novo mesto) ali na e-naslov: komerciala@t-nm.si kadar koli zahtevati uresničevanje pravic, ki jih posamezniku daje Splošna uredba. Te pravice se lahko uresničujejo zgolj ob upoštevanju dejstva, da zbirka osebnih podatkov, ki nastaja z videonadzorom, vsebuje le posnetek posameznika (sliko), lokacijo ter datum in čas posnetka.

 1. Dostop do osebnih podatkov lahko tako zahtevate z navedbo (čim bolj) točnega časa, ko ste se nahajali v videonadzorovanem območju. Posnetek vaše podobe vam bomo lahko zagotovili le v primeru, če vas bomo lahko na posnetku nedvoumno identificirali, in če bodo tehnične možnosti omogočale prekrivanje podobe morebitnih ostalih določljivih oseb na posnetku.
 2. Pravice do popravka nimate, saj posnetka videonadzornega sistema že po naravi stvari ni mogoče popraviti v smislu popravljanja netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.
 3. Pravica do izbrisa: Upravljavec lahko na vašo zahtevo vaše osebne podatke izbriše, če je izpolnjena ena od osebnih okoliščin, navedenih v členu 17 (1) Splošne uredbe, vendar pod pogojem, da ne velja nobena od izjem, navedenih v členu 17 (3) Splošne uredbe.
 4. Pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom Splošne uredbe ni podana.
 5. Imate pa pravico do ugovora obdelavi in pravico do omejitve obdelave, vendar je tudi tu treba upoštevati njuno naravo.

INFORMACIJA O PRAVICI DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

primeru, da kot posameznik menite, da so vam pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ, ki ga v Republiki Sloveniji predstavlja:

Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.ip@ip-rs.si
spletna stran: www.ip-rs.si

NUJNOST ZAGOTOVITVE OSEBNIH PODATKOV OZIROMA PRIVOLITEV V VIDEONADZOR OZIROMA SNEMANJE

Osebna privolitev ni potrebna zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora. Kot posameznik imate pravico, da ne vstopite v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

OBSTOJ AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV

Tiskarna Novo mesto, d.o.o. ne izvaja niti avtomatiziranega sprejemanja odločitev niti oblikovanja profilov.

INFORMACIJE O POSEBNIH VPLIVIH OBDELAVE

Nadaljnja obdelava osebnih podatkov, zbranih z videonadzornim sistemom, se ne izvaja. Prav tako se ne izvajajo neobičajne nadaljnje obdelave. Osebni podatki, zbrani z videonadzornim sistemom, se ne prenašajo subjektom v tretje države. Spremljanje dogajanja v živo in zvočna intervencija se ne izvajata.

Novo mesto, 6.6.2024, 
Tiskarna Novo mesto, d.o.o.
Alojz Zore
Generalni direktor